Кто не бывал в Заболоти, тот до сих пор заблуждаясь думает, что столица Беларуси - Минск. Хто не быў у Забалацi, той да гэтай пары памылкова думае, што сталiца Беларусi - Мiнск. Kto nie byl w Zabłociu, ten nadal błędnie myśli, że stolica Białorusi - Mińsk.

среда, 29 июня 2011 г.

Необычный памятник возле д. Курчевцы и легенда о нем

Если ехать из Лиды в Заболоть, то не доезжая несколько километров есть поворот направо в деревню Курчевцы Вороновского района Гродненской области. И на этом повороте видна башня, представляющая собой высокую стеллу из красного кирпича. Об этой башне никто толком ничего не знает, кроме легенд, которые можно услышать от местных жителей. Никто не знает сколько лет этой башне - сто или несколько сотен. Не известно кто ее постороил и по какому поводу. Существуют самые разные версии, с одной из них недавно познакомился и хочу познакомить с нею читателей данного блога.
Есть мнения, что башня построена в честь выигранной битвы с монголо-татарами времен Золотой Орды, есть версия, что она построена во времена русско-шведской войны на месте гибели видного военачальника, а также есть версия, что она относится к временам Наполеона Банопарта и не ясно построена ли она французской или русской армиями в честь каких-то знаменательных событий.
Как сказал выше, недавно встретил статью из районной газеты “Вороновская газета” от 16 апреля 2005 года. Привожу ее оригинальный текст на белорусском языке, а ниже перевод на русский язык.
Тры сыны – тры помнікі

Ля нашай вёскі Курчоўцы ёсць помнік часоў руска-шведскай вайны (высокі чатырохвугольны слуп з чырвонай цэглы). Дакладна ніхто не ведае, чаму ён пабудаваны менавіта тут, па чыйму загаду. Розныя ёсць версіі. Адну з іх я пачула ад сваёй бабулі і хачу расказаць вам.

Маці глядзела iм услед. Трое шыракаплечых, высокіх хлапцоў з pycымi валасамі павольна аддаляліся ад яе. Калі яна цалавала сыноў на развітанне, ix шчокі зачырванеліся, а вочы засвяціліся ад радасці, што, нарэшце, адарваліся ад матчынай спадніцы. Але яны да канца не разумелі, куды ідуць. Адкуль iм было ведаць, што такое вайна... А маці глядзела на свaix Яна, Васіля i Тадэвуша i думала, якія яны падобныя да бацькі. Яе аклікнула старая пакаёўка Акуліна:

- Пані, не трэба так доўга глядзець, не к дабру гэта. Вы лепей паспіце, рана яшчэ.

Але жанчына засталася стаяць. Глянула на яснае неба. На iм - ніводнай хмурынкі. Яно быццам не разумела i не заўважала яе гора. Hixто i нішто ў той дзень не разумеў яе дум. Недзе там, у вышыні, спяваў сонцу сваю ранішнюю песню жаваранак. А яно толькі абудзілася ад сну i свaiмi першымi промнямі асвяціла верхавіны соснаў, бяроз, прыземістыя кycцiцi, квeткi, якіх навокал была незлічоная колькасць. Жаваранак спяваў вясёлай рачулцы з пакатымі беражкамі, цераз якую перакінуўся невялікі драўляны мосцік. Вунь, на тым беразе, бегаюць тры хлопчыкі. Яны смяюцца, крычаць, спрачаюцца. Напэўна, гэта яе сыны! Хвіліна - i яны ўжо плюскаюцца ў вадзе, выходзяць абсохнуць на бераг. Вось яны набліжаюцца, але гэта ўжо высокія, прыгожыя юнакі. Разам з iмi ідзе вясковая прыгажуня Алена. Старэйшы Ян нешта шэпча ёй, а два малодшыя ідуць воддаль i пасмейваюцца. Усё бліжэй i бліжэй падыходзяць хлопцы, ix амаль можна крануць рукой, абняць. Maцi падняла руку - i яны зніклi. Так, гэта мpoi...

Жанчына павярнулася ісці дадому. Яна яшчэ раз з надзеяй глянула на дарогу i, зразумеўшы, што нixто яе не пакліча, пайшла.

У маёнтку ўсе былі заняты свaiмi паўсядзённымі справамі. Штосьці рабіць ёй не хацелася, ды i якая магла быць работа у панi, xiбa толькі вышываць. Лаяцца на служанак яна не ўмела (гэтым заўсёды займалася Акуліна), глядзець за пастухамі ці за сялянамі ў полі было справай цівуна. Да самага вечара яна сланялася з кута ў кут па пакоях, па садзе, нічога не чуючы i не заўважаючы. Толькі на другі дзень пачала прыходзіць у сябе, шукаць занятак, каб не думаць пра сыноў. Пазней прыйшоў ліст. Яна толькі зірнула на яго - i сэрца шалёна закалацілася, з грудзей вырваўся крык, які затым перайшоў у нейкія незразумелыя, зусім ціхія ўскліпы. Яе сынок, яе першанец, яе Яначак... У думках гучала толью адно слова: "Забілі".

Доўга яна не выходзіла са свайго пакоя, а калі выйшла, то яе ніхто не пазнаў. Жанчына была зусім сівая. А яе сінія вочы патухлі.

Але гора тpoxi суцешыў ліст, які прыйшоў пазней. Маці ўчытвалася ў кожнае слова i радавалася, што хоць два сыны жывыя i разам. Праз месяц зноў прыйшлі два лісты. I нi адзін з ix не прынёс радасці. Яна больш не плакала, а ціха сядзела ў cвaiм пакoi. Выйшла зусім схуднелай i пастарэлай, згорбленай, нават вочы сталі якімісьці попельнымі, пад колер валасоў. Яна загадала прадаць частку маёнтка i закупіць чырвонай цэглы. Hixтo не ведаў навошта, а некаторыя гаварылі, што пані з’ехала з глузду. Праз некаторы час на тых месцах, дзе былі забіты сыны, з’явіліся помнікi. Старэйшаму - у пасёлку Зэльва, сярэдняму - на Лiтвe, а малодшаму - кучараваму Тадэвушу - у нашай вёсцы. Усе помнікі былі падобныя: чатырохвугольнік з чырвонай цэглы завяршаўся шкляным купалам, пад якім знаходзіўся залаты крыж. На адным з бакоў канструкцыі быў залаты гадзіннік.

Хутка пані памерла. Але перад смерцю наказала Акуліне наведваць помнікі, назіраць за iмi, маліцца за яе сыноў. Пакаёўка любіла сваю гаспадыню, таму апошнюю яе просьбу выканала з асаблівым стараннем. Знайшла людзей, якія сачылі за парадкам каля помнікаў, мылі купал, заводзілі складаны механізм гадзіннікаў. Пазней Акуліна сама перасялілася бліжэй да аднаго з помнікаў. Так пачала ўтварацца вёска, а ад імя пахаванага тут малодшага сына - кучаравага Тадэвуша - пайшла назва Курчоўцы.

На жаль, у часы першай сусветнай вайны помнік быў разграблены - бясследна зніклі гадзіннік i крыж. Застаўся толькі цагляны пяцімятровы чатырохвугольнік - сведка ўcix падзей i памяць аб тым юнаку, які змагаўся за Радзіму.
Вераніка Юхно
в. Курчоўцы
Перевод газетной статьи на русский язык.

Три сына – три памятника

Возле нашей деревни Курчевцы есть памятник времен русско-шведской войны (высокий четырехгранный столб из красного кирпича). Точно никто не знает, почему он построен именно здесь, по чьиму приказу. Разные есть версии. Одну из них я услышала от своей бабушки и хочу рассказать вам.

Мать смотрел им вслед. Трое широкоплечих высоких парней с русыми волосами медленно отдалялись от нее. Когда она целовола сыновей на прощание, их щеки покраснели, а глаза засветились от радости, что наконец они оторвались от материнской юбки. Но они до конца не понимали, куда идут. Откуда им знать, что такое война… А мать смотрела на своих Яна, Василия и Тадеуша и думала, какие они похожие на отца. Ее окликнула старая покоевка Акулина:

- Пани, не надо так долго смотреть, не к добру это. Вы лучше поспите, рано еще.

Но женщина оставалась стоять. Смотрела на ясное небо. На нем не было ни одного облака. Оно как бы не понимало и замечало ее горя. Никто и ничто в тот день не понимал ее мыслей. Где-то там, в вышине, пел солнцу свою утреннюю песню жаворонок. А оно только пробудилось после сна и своими первыми лучами осветило вершины сосен, берез, приземистые кустарники, цветы, которых вокруг было несчитанное количество. Жаворонок пел веселой речушке з покатыми бережками, через которую перекинулся небольшой деревянный мостик. Там, на том берегу, бегают трое мальчишек. Они смеются, кричат, спорят. Наверняка это ее сыновья! Мгновение – и они уже плещутся в реке, выходят обсохнуть на берег. Вот они уже приближаются, но это уже высокие, красивые юноши. Вместе с ними идет деревенская красавица Алена. Старший Ян что-то шепчет ей, а двое младших идут отдаль и посмеиваются. Все ближе и ближе подходят юноши, к ним практически можно притронуться рукой, обнять. Мать подняла руку - и они исчезли. Да, это видения…

Женщина повернула идти домой. Она еще раз с надеждой глянула на дорогу и поняв, что никто ее не позовет, пошла.


В имении все заняты своими повседневными делами. Что-то делать ей не хотелось, да и какая работа могла быть у пани, разве только вышивать. Ругаться на служанок она не умела (этим всегда занималась Акулина), смотреть за пастухами или за крестьянами в поле было делом тиуна. До самого вечера она бродила из угла в угол по комнатам, по саду, ничего не слыша и не замечая. Только на второй день начала приходить в себя, искать занятие, чтобы не думать о сыновьях. Позже пришло письмо. Она только взглянула на него - и сердце бешено заколотилось, из груди вырвался крик, который затем перешел в какие-то непонятные, совсем тихие всхлипы. Ее сын, ее первенец, ее Яночек... В мыслях звучало только одно слово: "Убили".


Долго она не выходила из своей комнаты, а когда вышла, то ее никто не узнал. Женщина была совершенно седая. А ее синие глаза потухли.


Но горе немного утешило письмо, которое пришло позже. Мать вчитывалась в каждое слово и радовалась, что хоть два сына живы и вместе. Через месяц снова пришли два письма. И ни одно из иx ​​не принесло радости. Она больше не плакала, а тихо сидела в cвоей комнате. Вышла совсем похудевшей и состарившейся, сгорбленной, даже глаза стали какими-то пепельными, под цвет волос. Она приказала продать часть имения и закупить красного кирпича. Никто не знал зачем, а некоторые говорили, что госпожа сошла с ума. Через некоторое время на тех местах, где были убиты сыновья, появились памятники. Старшему - в поселке Зельва, среднему - в Литвe, а младшему - кучерявому Тадеушу - в нашей деревне. Все памятники были похожи: четырехугольник из красного кирпича завершался стеклянным куполом, под которым находился золотой крест. На одной из сторон конструкции были золотые часы.

Скоро госпожа умерла. Но перед смертью велела Акулине посещать памятники, наблюдать за ними, молиться за ее сыновей. Горничная любила свою хозяйку, поэтому последнюю ее просьбу выполнила с особым старанием. Нашла людей, которые следили за порядком возле памятников, мыли купол, заводили сложный механизм часов. Позже Акулина сама переселилась ближе к одному из памятников. Так начала образовываться деревня, а от имени похороненного здесь младшего сына - кучерявого Тадеуша - произошло название Курчевцы.


К сожалению, во время первой мировой войны памятник был разграблен - бесследно исчезли часы и крест. Остался только кирпичный пятиметровый четырехугольник - свидетель всех событий и память о том юноше, который боролся за Родину.
Вероника Юхно
д. Курчевцы
Насколько правдива эта легенда - судите сами, особенно в части золотых часов и креста. А вот встречали ли подобные памятники и где, хотелось бы узнать в комментариях. Также будет интересно услышать мнение о том, чему мог быть посвящен этот памятник.
Прошу прощения за снимки не лучшего качества, была пасмурная погода и после фотографирования начался дождь.

38 комментариев:

 1. Похожий памятник находится на пересечении двух сел в Черниговской области (Новый Быков и Петровка), тот памятник принадлежит к периоду правления Петра 1

  ОтветитьУдалить
 2. Zhan Zhadan, спасибо за информацию. Нужно будет поискать по Интернету. Может у этих памятников есть что-то общее и их действительно ставили в честь каких-то военных событий.

  ОтветитьУдалить
 3. Владислав Мигдаленок1 июля 2011 г., 22:42

  Скорее всего это памятник какому-то сражению или событию, лично я полагаю, что стелла поставлена после войны 1812 года, либо позже. Для шведского периода она сильно хорошо сохранилась.

  ОтветитьУдалить
 4. Спасибо, Владислав. На мой взгляд этот памятник тоже скорее всего относится к более раннему времени, и 1812 год очень даже может быть. Надеюсь увидеть в твоем блоге о Волковыске http://volkovysk.blogspot.com/ фотографии и рассказ о похожей стелле в Зельве.

  ОтветитьУдалить
 5. Трогательная история или быль. Мы составляем базу данных памятников, мемориальных досок, расположенных на территории нашей области. Хорошо бы, чтобы такая информация была у каждого региона, дабы сохранить хоть какие-то крохи сведений, чтобы вот так потом не теряться в догадках.

  Спасибо, Mik, интересно!

  ОтветитьУдалить
 6. Елена, спасибо, радует, что история понравилась. У нас в Беларуси во всех районах были изданы книги памяти, которые содержат очень мало информации, имеют много ошибок или много информации отсутствует. Информация об этом памятнике мизерная и не точная. Написано, что это башня - оборонительное сооружение из кирпича и камня. О времени строительства стеллы нет никакой информации. Камня в сооружении не присутствует, да и оборонительным сооружением она быть не может. В Интернете найти сведения невозможно, не знаю получиться ли найти информацию о подобных памятниках, разве что блоггеры в этом помогут. В городах можно было бы поискать чего-то в архивах в старых газетах, но в таких населенных пунктах можно только легенды сочинять.

  ОтветитьУдалить
 7. Ну насчет оборонительного сооружения - это явный перебор, как оно могло нести такую функцию - абсолютно не понятно! Действительно интересно, в связи с чем оно было воздвигнуто!

  ОтветитьУдалить
 8. Скорее всего оно было построено в связи с какими-нибудь военными событиями, будем пробовать докопаться до истины.

  ОтветитьУдалить
 9. Какая интересная история, Мечислав! Интересно, сколько веков выстояла эта башня? Наверняка есть информация где-то в архивах, как только найти-то?!... По-моему только тогда, когда все будет оцифровано.
  А еще, возможно, в фундаменте есть какое-нибудь послание потомкам! :)

  ОтветитьУдалить
 10. В этом-то и проблема, Elena Rubric , что найти информацию очень сложно, тем более неизвестно где искать. Много архивов вывозилось неизвестно как и  куда, многие прятались от уничтожения советской властью или фашиствующими немцами. Об оцифровке архивов можно только мечтать.

  А вот версии о том, что может быть заложена информация в фундаменте лучше не выдвигать. С приходом советской власти стало слишком много легенд о спрятанном золоте и драгоценностях, поэтому искали везде и всюду, разрушили многие памятники старины, скоро будут новые посты, где расскажу на нескольких конкретных примерах.

  ОтветитьУдалить
 11. Очень грустная история. Нет ничего грустнее истории о матери, потерявшей своих детей. Но, может, это всего лишь легенда?

  ОтветитьУдалить
 12. Не исключено, что была такая история в жизни и даже не у одной семьи... Но в нашем случае скорее всего ее сделали красивой легендой.

  ОтветитьУдалить
 13. У нас в городе стоит камень-монолит на котором имеется надпись: "Открыть в 2018 году". Как говорится в архивах, это послание комсомольцев будущим поколениям. Интересно, что же там написано!?!!! 

  Пусть не всегда нам удается "докопаться" до истины, но все-таки интересно, какую информацию нам несут вот такие памятники. История - занимательная вещь, как считаю, что она указывает нам на наше будущее!!!

  ОтветитьУдалить
 14. Значит, Елена, монолитный камень в 2018 году будет иметь 100 лет. А эта стелла вообще никто не знает из местных жителей сколько ей лет и чему посвящена. Без истории нет будущего и чем больше  знаем истории, тем лучшим будет будущее.

  ОтветитьУдалить
 15. На истинность не претендую,но...обе мои бабули-одна с Запрудян ,другая с Рамзов,причину возведения этой стеллы объясняли одинаково-в знак памяти о зверствах шведской армии над мирным населением....Спасибо за ваш материал,давно интересовался истинной причиной появления этой стеллы.,но! -пока по видимому еще не всё ясно.

  ОтветитьУдалить
 16. Очень много загадок, Ravik10, есть в наших родных местах. Если верить, что эта стелла поставлена во времена войны со шведами, то ее возраст можно отнести к началу 17 века, а уж это слишком длинный период, чтобы она так сохранилась, особенно когда она ветшает очень быстро с каждым годом. А уж сколько легенд в наших краях о спрятанных золотых каретах и сундуках с драгоценностями в разные периоды войн, только их старожилы уносят с собой, только немного тайно рассказывая детям, внукам и правнукам?!

  ОтветитьУдалить
 17. Да.Легенд не мало,как и разного рода мистических историй,возможно имевших место исторических событий,сценок из жизни старшего поколения,традиций...но всё как то туманно,скрыто,чётко не выявлено.И на мой взгляд с течением времени всё это становится ещё более и более недоступным в силу того что люди времен "запольским" уходят из жизни,а большинство "советских" не интересует культурно-историческая тема своей земли...говорю так основываясь на отношении своих родственников к этим вопросам.Поэтому считаю действительно важным исследовать свой край по всему спектру вопросов.

  ОтветитьУдалить
 18. К сожалению, Ravik10, не могу не согласиться, очень много наших земляков живет первичными потребностями, а историко-культурное наследие в их перечень не входит... Очень ценю информацию, которой делятся те, кто оказался за пределами места своего рождения и делился тем, что помнил со своими родными, но такие люди тоже неимоверно быстро уходят...

  ОтветитьУдалить
 19. Спасибо, Мечислав. Я родилась в деревне   Толочки  и почти  20  лет я прожила  там. Об  этом  памятнике  мне  рассказывал  отец, он  называл  его слуп (столб)  и упоминал  о  том  что  когда-то на нем  были  часы. С удовольствием  прочитала   статью  на   белорусском  языке.  

  ОтветитьУдалить
 20. Спасибо, Ромуальда, что оставили свой отзыв. О часах на этом памятнике слышать не приходилось, только в этой легенде.

  ОтветитьУдалить
 21. Какая интересная история, Мечислав! Интересно, сколько веков выстояла эта башня? Наверняка есть информация где-то в архивах, как только найти-то?!... По-моему только тогда, когда все будет оцифровано.
  А еще, возможно, в фундаменте есть какое-нибудь послание потомкам! :)

  ОтветитьУдалить
 22. Ja videla i ne raz etot pamiatnik, daze legendu rasskazyvali pro nego, tolko tolkom ne pomniu. :)

  ОтветитьУдалить
 23. Его из далека видно. )))

  ОтветитьУдалить
 24. Только не понял смысла приложенного к комментарию изображения. жалко, что не помните ничего, что слышали об этом памятнике.

  ОтветитьУдалить
 25. Подобных стелы видел не раз в области, точно помню еще как минимум 3, это что сразу вспомнил.
  Легенду про часы мне тоже рассказывали как-то...
  Склоняюсь к версии, что все же  стела относится к периоду начала 19 века и скорее всего по войне 1812 года.

  ОтветитьУдалить
 26. Про подобные стеллы в области есть только один отзыв - в Зельве есть. А где есть еще? Если не трудно, Лявон, попытайтесь вспомнить и оставьте комментарий.

  ОтветитьУдалить
 27. Насколько помню:
  - стела рядом (метров 200) от бывшего имения рода Радзивилов д. Великое село (хотя и относится к Жирмунам)
  - стала на кладбище (у шоссе Желудок—Ходоровцы—Белица)
  - стела (уже мало что осталось) около моста на реке Молчадь в п. Новоельня

  А вообще вот что есть http://www.globus.tut.by/type_tn_columns.htm

  ОтветитьУдалить
 28. Лявон, спасибо! Я как-то не догадался посмотреть на "Глобусе Беларуси". знаю этот сайт и автора, но информации там не больше, только изображения.

  ОтветитьУдалить
 29. С автором тоже знаком, но с информацией это не к нему...там всего лишь условно говоря ознакомление и донесение до народа, того, что осталось

  ОтветитьУдалить
 30. Денис Павлович24 марта 2013 г., 14:13

  Я живу в этой деревне!!!

  ОтветитьУдалить
 31. Денис Павлович24 марта 2013 г., 14:18

  Там висели золотые часы!!!!!!

  ОтветитьУдалить
 32. Денис, а отец твой жил со мною по соседству в Заболоти. :-)

  ОтветитьУдалить
 33. Скорее всего, что про золотые часы миф...

  ОтветитьУдалить
 34. http://www.globus.tut.by/aleksichi_zelv/index.htm#obelisk

  ОтветитьУдалить

Disqus for Заболоть - столица нашей Родины!

Непонятное слово искать можно здесь!

Пользовательского поиска