Кто не бывал в Заболоти, тот до сих пор заблуждаясь думает, что столица Беларуси - Минск. Хто не быў у Забалацi, той да гэтай пары памылкова думае, што сталiца Беларусi - Мiнск. Kto nie byl w Zabłociu, ten nadal błędnie myśli, że stolica Białorusi - Mińsk.

суббота, 3 января 2009 г.

Заболоть глазами земляка-художника.


50-ые годы - годы репатриации. Сколько же наших земляков уехало тогда в Польшу? Среди них была и семья Жуковских. Раньше их дом стоял между нашим и Родевичей. Теперь, где Родевичи были, стоит совсем другой дом, и живут там Филипчики. Дома Жуковских тоже нет, как впрочем и того, где жили мои Дед с Бабушкой и где родился Отец. Где был двор Жуковских, стоит новый дом и живут в нем Минкилевичи. Но еще помню тот старый дом Жуковских, помню, как его разбирали...

Станислав Жуковский жил в Польше в городе Радоме. Там работал где-то художником-оформителем. Переписывался с моей соседкой Куликовской Марией Михайловной. В последний раз он приезжал в родные края в 1990 г. , по приглашению Марии Михайловны. Потом знаю, что он болел, перенес серьезную операцию, о чем сообщил в ответном письме Марии Михайловне, когда та, написала к нему, почему не пишет. Больше о нем ничего не знаем. Уже скоро 5 лет, как нет Марии Михайловны. С его семьей контактов не было.

За время своего пребывания он сделал несколько графических работ, копии которых потом прислал. От времени бумага пожелтела и катины прибрели небрежный вид. Может как-нибудь получится в будущем связаться с родственниками и получить качественные копии.

Lata 50-e - lata repotreacji. Ile naszych rodaków wyjechslo wtedy do Polski? Wśród nich byla rodzina Żukowskich. Kiedyś ich dom byl między naszym i Rodziewiczów. Teraz, gdzi byli Rodziewicze, stoi zupełnie inny dom i mieszkają tam Filipczykowie. Domu Żukowskich też niema, jak i tego, gdzie mieszkali moi Dziadek z Babcią, gdzie urodił sień mój Ojciec. Na podwórku Żukowskich stoi nowy dom i mieszkają tam Minkielewicze. Ja jeszcze paniętam tam ten stary dom Żukowskich, pamiętam, jak go znosili...

Stanisław Żukowski mieszkał w Polsce w Radomiu. Tam gdzieś pracował jako projektant-dekorator. Pisał listy do mojej sąsidki Marji Kulikowskiej. Ostatni raz Pan Stanisław zwiedzał ojczystą ziemia w 1990 roku po zaproszeniu Kulikowskiej. Potym, z tego co wiem, to on chorował, miał poważną operacją, o czym powiadomił w odpowiedzi na list Kulikowskiej, kiedy ta spytala, czemu nie pisze. Więcej o nim nic nie wiemy. Zaraz już 5 lat jak niema Marji Kulikowskiej. Z jego rodziną kontaktów nie utczymywali.

Podczas pobytu, zrobił kilka rysunków graficznych, kopie wysyłał pocztą. Od czasu papier zrobił sień żółty i teraz oni mają nie najlepszy wygląd. Może w przyszłośći uda sień nawiązać kontakt z krewnymi i uzyskać od nich kopie lepszej jakości.
На обратной стороне картин почти одинаковые авторские надписи на польском языке: "На долгую память семье Куликовских о пребывании в Заболоти в августе 1990 г. Ксерокопия графической работы, выполненной графитом с натуры. Радом. 28.03.1993 г."

Na odwrocie obrazów prawie te same napisy autorskie w języku polskim: "Na dłógą pamiętkę Państwu Kulikovskih z pobytu w Zabłociu w sierpniu 1990 r. Kserografia z grafiki wykonanej kredką ołówkową z natury. Radom, dnia 28.03.1993 r."

Во время того визита Пан Станислав сделал также портрет Николая Криворученко (зять Марии Куликовской).

Podczas tej wizyty, pan Stanislav, również wykonal portret Mikołaja Kriworuczenko (zięć Marii Kulikowskiej).

4 комментария:

 1. Witaj "Mik". Bardzo zainteresował mnie Twój blog, na który trafiłem prawdę mówiąc trochę przypadkowo. A to z tego prostego względu, że jestem synem Teresy Żukowskiej, o rodzinie której wspominasz. Dość napisać, że moja mama kiedy przeczytała Twoje słowa w tym blogu i popatrzyła na zdjęcia Zabłoci te stare i te współczesne - normalnie zalała się łzami, bo przecież to jej dzieciństwo i młodość. Wiele nazwisk o których tu wspominasz pamięta do tej pory, podobnie jak miejsca na zdjęciach, np. kościół czy szkoła. Nie chciałbym teraz zbyt wiele tutaj pisać, gdyż nie wiem, czy ktoś to przeczyta. W każdym razie moja mama, Teresa Żukowska (obecnie Lewandowska) ma dzisiaj 77 lat, od 1977 roku jest wdową i mieszka w mieście Zawiercie w województwie śląskim. A wspomniany przez Ciebie Stanisław Żukowski to jej brat a mój wujek, który niedawno nas gościł w Radomiu. Przepraszam, że piszę po polsku, bo chociaż język rosyjski nie jest mi całkowicie obcy, to jednak wolę pisać w moim języku aby uniknąć błędów. Gdybyś Ty "Mik" lub ktoś kto znał rodzinę Żukowskich był zainteresowany kontaktem z moją mamą Teresą, niech napisze na tym blogu, być może wtedy podam jakieś dokładniejsze namiary typu adres e-mail czy nazwa na Skype'ie. Będę tu co jakiś czas zaglądał. Pozdrawiam!

  ОтветитьУдалить
 2. Перевод с польского языка:
  Приветствую, Мик. Очень заинтересовал меня твой блог, на который попал, по правде говоря, случайно. А это с того простого повода, что я сын Тересы Жуковской, о семье которой вспоминаешь. Доствточно написать, что моя мама, когда прочитала твои слова в этом блоге и посмотрела фотографии Заболоти, как старые, так и современные - нормально залилась слезами, потому что это ее детство и молодость. Сколько фамилий, о которых здесь упоминаешь, помнит до сих пор, как и места на снимках, например, костел или школа. Не хотел бы сейчас слишком много здесь писать, когда не знаю, прочитает ли это кто-то. В любом случае, моя мама Тереса Жуковска (ныне Левандовска) имеет сейчас 77 лет, с 1977 года осталась вдовой и живет в городе Заверце в Селезии (Слёнск). Вспоминаемый здесь тобою Станислав Жуковский - это ее брат, а мой дядя, который недавно принимал нас в Радоме. прошу прощения, что пишу по польски, хотя язык русский не является мне совсем чуждым, но пишу однако на своем языке, чтобы избежать ошибок. Если ты, Мик, или те, кто знал семью Жуковских, заинтересован контактом с моей мамой Тересой, пусть напишет в этом блоге, быть может тогда подам более точные координаты для связи, типва e-mail или имя в Скайпе. Буду какое-то время сюда заглядывать. Наилучшие пожелания.

  Ответ: Большое спасибо, что отозвались. Очень рад! Вижу история будет иметь продолжение. Я уже писал, что нашел координаты Вашего брата и дяди, но дозвонился из Беларуси (попыток было мало), а в Польше уже не был год. Мне можно написать личное сообщение, если кликнуть "оставить сообщение по электронной почте", где указывается личный адрес электронной почты, после чего сможем договориться о дальнейшем контактировании.

  Dziękuję bardzo, że odpowiedzieliście. Bardzo ucieszyłem się! Widzę historia będzie przedłużona. Już pisałem, że znalazłem kontakty waszego brata i wujka, ale nie dodzwoniłem się z Białorusi (było nie dużo prób), a w Polsce nie byłem rok czasu. Napisać prywatną wiadomość do mnie możliwe gdy kliknąć "zostawić wiadomość przez e-mail", gdzi powinien być wpisany osobisty e-mail, wtedy domówimysię w sprawie dalszego kontaktu.

  ОтветитьУдалить
 3. Stanislawzukowski2925 июня 2012 г., 20:55

  Witaj MIK.Nareszcie mogę połączyć się z Tobą za pośrednictwem wnuczki Kasi,Miło mi będzie porozumieć się z Tobą poprzez internet,wkrótce założę swoją strone.Tyle,króciutko.Napisz coś bliżej o swoim pochodzeniu.Dobrze pamiętam Olka i babcię Nowogrodzką.Pozdrawiam

  Stanisław.

  ОтветитьУдалить
 4. Перевод с польского:
  Приветствую МИК. Наконец-то могу выйти с тобой на связь при посредничестве внучки Каси. Мне будет приятно связаться с Тобой через интернет, скоро открою свою страницу. Вот так, коротко. Напиши более о своем происхождении. Хорошо помню Олека и бабушку Новогродскую. Всего доброго!

  Ответ:
  Очень рад читать здесь Пана Станислава! Прошу прощения, что отвечаю кратко, но в ближайшее время напишу письмо по электронной почте. Сын Вашей сестры Тересы Мирослав знает мои контакты, надеюсь сейчас не потеряемся. До скорой связи! Всего наилучшего!

  Bardzo miło czytać tutaj Pana Stanislawa! Przepraszam, że krótko odpowiadam, wkrótce  napiszę e-maila, Syn siostry Pana Teresy Mirosław zna moje kontakty. Mam nadzieję, że teraz nie pogubimy się jest stracone. Do nowego polczena! Wszystkiego najlepszego!

  ОтветитьУдалить

Disqus for Заболоть - столица нашей Родины!

Непонятное слово искать можно здесь!

Пользовательского поиска