Кто не бывал в Заболоти, тот до сих пор заблуждаясь думает, что столица Беларуси - Минск. Хто не быў у Забалацi, той да гэтай пары памылкова думае, што сталiца Беларусi - Мiнск. Kto nie byl w Zabłociu, ten nadal błędnie myśli, że stolica Białorusi - Mińsk.

среда, 4 февраля 2009 г.

Наш земляк затерялся в Бразилии. Ищем его родственников.

Удивительно, что данный блог читают в Латинской Америке, вчера были гости из Бразилии, Аргентины и Перу. Если уж знают о нас там, то мы хотим узнать от них о нашем земляке.
Станислав Гудинович сын Кшиштофа родился в 1902 г. в д. Вензовщина. Проживал в Заболоти примерно до1928-1929г., потом уехал в Бразилию на заработки, известно, что там он работал на хлебопекарне и в 1938-1939 г. женился на дочери своего хозяина по имени Герда, которая была по национальности немка. Письма домой приходили до начала второй мировой войны из г. Порту-Алегре, руа Бенямин, Константин № 1813. Больше о нем ничего не известно. Возможно у него остались родственники в Бразилии или в Германии, куда он мог переехать с женой. На фотографии Станислав справа, кто слева – не знаем. Здесь на его Родине живут дети, внуки и правнуки братьев и сестер. Хотелось бы узнать о его дальнейшей судьбе.

Хочу добавить, что фамилия Гудинович не редкость в наших местах. И знаю уже, что благодаря этому блогу родственники начинают находить друг друга.

Zadziwiające jest, że ten blog jest czytany w Ameryce Łacińskiej. Wczoraj byli goście z Brazylii, Argentyny i Peru. Jeśli już oni wiedzą o nas, to my chcemy zapytać się ich o naszego rodaku.

Stanisław Gudzinowicz syn Krzysztofa urodził się w 1902 roku na wsi Wężowszczyzna. Mieszkał w Zabłociu do 1928-1929 r. Potem wyjechał do pracy do Brazylii. Wiadomo, że pracował w piekarni. Przykładowo około 1938-1939 ożenił się z córką właściciela Gerdą, która byłą Niemką. Listy przestały przychodzić do domu przed rozpoczęciem II wojny światowej. Pisał z miasta Porto Alegre, ROI Benjamin, Constant numer 1813. Więcej o nim nic nie wiadomo. Możliwe, że opuścił Brazylię. Może pozostawił rodzinę w Niemczech, gdzie mógł przenieść się z żoną. Na zdjęciu z prawej strony Stanisław, kto jest z lewej - nie wiemy. Tutaj, w jego Ojczyźnie żyją dzieci i wnuki jego braci i sióstr. Chcemy dowiedzieć się o jego losie.

Chciałbym dodać, że nazwisko Gudzinowicz często jest spotykane w naszych miejscowościach. I wiem, że za pośrednictwem tego blogu zaczynają już odnajdywać siebie krewni.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Disqus for Заболоть - столица нашей Родины!

Непонятное слово искать можно здесь!

Пользовательского поиска