Кто не бывал в Заболоти, тот до сих пор заблуждаясь думает, что столица Беларуси - Минск. Хто не быў у Забалацi, той да гэтай пары памылкова думае, што сталiца Беларусi - Мiнск. Kto nie byl w Zabłociu, ten nadal błędnie myśli, że stolica Białorusi - Mińsk.

четверг, 12 ноября 2009 г.

Старые фотографии со щучинщины

Недавно  обратился за помощью Дарек Станицки из Бронева Вормянско-Мазурского воеводства, с которым  уже смогли познакомиться ближе, он прислал старые фотографии, размещаемые в этом посте с небольшими комментариями к ним.

Nie tak dawno poprosił o pomoc Darek Stanicki, z Braniewa  Warmińsko-Mazurskiego województwa, z którym zapoznałem się bliżej, on wysłał stare zdjęcia opublikowane w tym wątku z krótkimi komentarzami  do nich.

Вверху фотографии из школы в Шляхтовщизне Щучинского района Гродненской области. Кто на них и с какого они времени - не знаем, но может публикация поможет узнать на этом снимке своих родных и близких. Далее рассказ о том, кого ищет Дарек.

Powyżej zdjęcia ze szkoły w Szlachtowszczyznie Szczuczyńskiego rejonu na Grodzienszczyżnie. Kto na nich  i z jakich czasów zdjęcia - nie wiadomo, ale może ktoś pozna na nich swoich bliskich. Dałej opowieść o tym, kogo szuka Darek.

Писал уже о том, как ищем и как находятся наши земляки, там же писал о первом контакте с Дарком, где есть ссылка на его блог, посвященный своей родословной. Сейчас Дарек Станицки написал подробно о своих предках для этого блога:

"Данные членов моей семьи, конечно же те, о которых знаю. И так родные моего дедушки Константина Мозгеля, родителями которого были Михал и Уршуля из семьи Колесников:
Ян Мозгель (1902-1953);
Вацлав Мозгель (1907-1955);
Мария Мозгель (1917-1991).
Родные моей бабушки Марии Мысливец, дочери Болеслав и Гелены из семьи Монкович:
Гелена (1911 года рождения);
Бронислава (1913 года рождения);
Юзеф (1929 года рождения);
Станислав (1926 года рождения);
Ян (1931 года рождения).
Не знаю живут ли еще, но скорее уже нет. Не знаю даты их смерти, но вераятнее всего они похоронены на кладбище в Старых Василишках или в Василишках. Мама рассказывала мне, что в 50-ые годы прошедшего века, в Старых Василишках не было ксендза и поэтому посещали костел в Василишках. Не знаю правда ли это. Моя Мама до 1958 года ходила в школу в Шляхтовщизне. Здесь есть фотографии из этой школы (другие фотографии тоже, дополнения автора блога), моя Мама (Зофия - от автора блога) та, что в нижнем ряду вторая девочка справа." (Фотография в самом верху)

Już napisane o tym, jak szukają i jak są znajdują się nasi rodacy, agdzie napisałem o pierwszym kontakcie z Darkiem, tam znajduje się link do jego blogu, poświącony jego rodzeństwu. Teraz Darek Stanicki napisał szczegółowo o swoich przodkach dla tego blogu:

"Dane moich członków rodziny, te oczywiście, które znam. I tak rodzeństwo mojego dziadka Konstantego Mozgiela, jego rodzicami byli Michał i Urszula z domu Kolesnikowa:
Jan Mozgiel (1902-1953)
Wacław Mozgiel (1907-1955)
Maria Mozgiel (1917-1991)
Rodzeństwo mojej Babci Maria Myśliwiec córka Bolesława i Heleny zd.MONKOWICZ:
Helena ur. 1911
Bronisława ur.1913
Józef ur.1929
Stanisław ur.1926
Jan ur.1931
Nie wiem czy żyją ale raczej juz nie. Nie znam ich daty śmierci, ale najprawdopodobniej pochowani są na cmentarzu w Starych Wasiliszkach lub Wasiliszkach. Mama opowiadała mi , że w latach 50 ubiegłego wieku w Starych Wasiliszkach nie było księdza i musieli korzystać z kościoła w Wasiliszkach. Nie wiem czy to prawda. MOJA mama do 1958 roku chodziła do szkoły w Szlachtowszczyznie
Tutaj jest zdjęcie z tej szkoły , moja mama (Zofia - od autora blogu) to ta w dolnym rzędzie druga dziewczynka od prawej." (Na samym górnym zdjęciu)

"Какая-то свадьба, вероятно в Коревичах, но понятия не имею". "Jakieś wesele prawdopodobnie w Korewiczach ale nie mam pojęcia".

 "Мой дедушка Константин с сыном Яном в Коревичах". "Mój dziadek Konstanty z synem Janem w Korewiczach".
"Сестра моего дедушки Константина - Мария в Коревичах, но не знаю с кем она на этом снимке". "Siostra mojego dziadka Konstantego - Maria w Korewiczach, ale nie wiem z kim jest na tym zdjęciu".

В ближайшее время эта история будет иметь продолжение, где расскажу подробности, которые необходимо выяснить.
Wkrótce, ta historia będzie przedłużona, dowiemy się o szczegółach, które muszą zostać wyjaśnione.

Такая вот у нас история старых фотографий. Знаете ли о том, что  нынче можно без проблем купить диплом, именно сам диплом, а не дипломную работу, если говорить о высшем образовании. Как меняется жизнь. В те далекие времена люди стремились сами получить образование, а нынче многим образованным людям нужна корочка. В те времена люди нуждались в обуви, а сейчас появилась возможность, когда  специальную детскую ортопедическую обувь купить можно через Интернет, что когда-то было огромной проблемой для нуждающихся в ней.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Disqus for Заболоть - столица нашей Родины!

Непонятное слово искать можно здесь!

Пользовательского поиска