Кто не бывал в Заболоти, тот до сих пор заблуждаясь думает, что столица Беларуси - Минск. Хто не быў у Забалацi, той да гэтай пары памылкова думае, што сталiца Беларусi - Мiнск. Kto nie byl w Zabłociu, ten nadal błędnie myśli, że stolica Białorusi - Mińsk.

вторник, 27 октября 2009 г.

Ищем земляков, земляки находятся. Szukamy rodaków, rodaki odzywają się.


Довелось некоторое время отсутствовать дома и быть без доступа к сети. Почему-то именно в это время активировались читатели этого блога, которые живут в Польше и просто завалили информацией. Не оставалось ничего, как рассказать обо всем по порядку.

Stało się tak, że jakiś czas nie bylem w domu, nie mialem dostępu do sieci. Dziwne, że okórat w tym czasie zrobili się bardzo aktywni czytelniki tego blogu z Polski.  Dostalem tyle informacjiże nic nie pozostało, jak opowiedzieć wszystko po kolei.

Фотографии, которые видите, прислала Агнешка из Свиноустья. На верхнем снимке Виктор Кашлей, о котором шла речь в комментариях к одному из старых постов, он погиб в боях под Монте-Кассино. А нижний снимок сделан в Талды Кургане (Казахстан), куда были высланы многие поляки из нашего региона, в их числе была бабушка Агнешки. Далее обо всем подробнее.

Zdjęcia, które widać, przysłane przez Agnieszkę ze Świnoujścia. Na górnym zdjęciu Wiktor Kaszlej, o którym była mowa  w komentarzach do jednego ze starych postów, zginął w walce pod Monte Cassino. A na dole zdjęcie zrobione w Tałdy Kurgan (Kazachstan), gdzie wielu Polaków wypędzono z naszego regionu, wśród nich jest babcia Agnieszki. Dalej szczegóły na ten temat .

С того, что известно о Викторе Кашлее, то он был сыном Казимиры Марьянской (из семьи Эйсмонт) от ее первого брака. Погиб в начале 1944 года в Италии в боях под Монте-Кассино. Возможно кто-то располагает более подробной информацией о нем - поделитесь, чтобы рассказать в блоге.

Z tego, co wiadomo o Wiktorze Kashzeju - syn Kazimiry Mariańskiej (z domu Ejsmont) od jej pierwszego małżeństwa. Zginął na początku 1944 r. we Włoszech pod Monte Cassino. Może ktoś ma więcej informacji na ten temat - proszę podzielić się, żeby powiedzieć w blogu.

Ко второй фотографии Агнешка прислала комментарий своей бабушки, которой уже нет в живых. Красным выделены слова, которые дополнила сама Агнешка.
"Это те люди, которые жили там в Казахстане, а это Юзя (ШАНДРОХА, в низу первой слева) , который живет в Голеневе. С 10 лет работал, он был высоким мальчиком, в России не было кому работать и детей брали на работу.

О это Михал, он русский, хлеб продавал в магазине, вернее не продавал, а взешавал кому сколько нужно. А это полностью русская женщина (вверху, в центре в шляпе),  все россияне - чиновники, а все прочие - это все рабочие, ведь в том Казахстане всем Россия руководила. И было несколько киргизов. А у меня не было обуви, то меня закрыли на фотографии, так чтобы не было видно, что я босиком (в низу первая справа)"

Oryginalny komentarz !!! nieżyjącej już Babci Agnieszki (na czerwono komentarz, co dodała sama Agnieszka:
"To wszystko tamte ludzie są gdzie mieszkają w tym Kazachstanie a to ten Józio (SZANDROCHA, na dole pierwszy z lewej)co w Goleniowie mieszka. Od 10 lat już pracował, on był wysoki chłopak , w Rosji nie było komu pracować i dzieci brali do roboty.

O ten Michał ten to są ruskie, ten sprzedawał chleb w magazynie tzn. nie sprzedawał, tylko każdemu co się przydał to on ważył. A to kobieta ruska całkiem ( u góry, pośrodku w czapce), to co Rosjanie to wszystko urzędniki , a te chałuty te to wszystko pracownicy, bo tam w tym Kazachstanie to Rosja rządziła. A było troche Kirgizów. A ja tu butów nie miałam , to mi zakryli na zdjęciu, żeby nie było widać, że ja bosa(na dole, pierwsza z prawej)"

Интересно, есть ли у кого-то еще такие фотографии, может кого-то еще можно на них узнать?..

Cikawe, czy ktoś jeszcze ma takie zdjęcia, czy  można kogośjeszcze tu poznać?..

Еще в комментариях к посту о нашем земляке Станиславе Жуковском отозвался его племянник Мирослав из Порембы в Селезии, а потом он поделился еще в комментарии своими впечатлениями. Сейчас ждем, что он отзовется и поделится информацией с читателями этого блога.

W komentarzach do wątka o naszym rodaku Stanisławowi Żukowskiemu odpowiedział siostrzeniec Mirosław z Porębia na Śląsku, a potem jeszcze podzielił się swoimi wrażeniami w komentarzach. Oczekujemy, że skontaktujemy się daleji dzielić się informacjami z czytelników tego bloga.

Еще одной неожиданностью стало электронное письмо от Дарека из Бронева Вормянско-Мазурского воеводства, который собирает информацию о своих предках, ведет сайт в Интернете о генеалогии своей семьи - www.stanicki.com.pl. Его Мама Зофия родилась в Коревичах, которые около Старых Василишек Щучинского района, о которых не раз писалось в этом блоге, в 1958 г. выехала в Польшу. Попросил Дарек сделать несколько снимков деревни Коревичи, установить где стоял дом Константина Мозгеля, похоже, что теперь там остался только колодец. Дедушка имел большой фруктовый сад. Его жену звали Мария, она происходила из семьи Мысливец. Может среди читателей этого блога есть родственники или былые соседи родных Дарека - пишите, обращайтесь, будем рады помочь.

Kolejną niespodzianką był e-mail od Darka z Braniewa  województwa Warmińsko-Mazurskiego, który zbiera informacje na temat swoich przodków,   prowadzi stronę internetową o genealogii rodziny  - www.stanicki.com.pl. Jego Mama Zofia pochodzi z Korewicz koło Starych Wasiliszek Szczuczyńskiego rejonu,  o których nie raz było napisane w tym blogu. W 1958 roku wyjechała do Polski.   Darek poprosił o wykonanie kilka zdjęć wsi Korewicze, ustalenie gdzie stał dom Konstantego Mozgiela, teraz podobno została w tym miejscu tylko studnia. Dziadek miał duży sad owocowy. Jego żona miała na imię Maria,  z domu Myśliwiec. Być może wśród czytelników tego bloga są krewni lub byli sąsiedzi rodziny Darka - piszcie ,  kontaktujcie, chętnie pomożemy.

Вот так находим своих земляков и они сами находятся,  а все благодаря Интернету. С его помощью даже недвижимость на Кипре найти не проблема, а также выбрать джинсы на customize jeans - самую удобную и практичную одежду.

W ten sposób znajdujemy swoich rodaków i oni odzywają się do nas, a wszystko dzięki Internetowi. Z jego pomocą nawet nie jest problemem znalezienie nieruchomości na Cyprze , wybranie dżinsów na customize jeans - najbardziej wygodne i praktyczne ubrania.

8 комментариев:

 1. Takich zdjęć z Kazachstanu jest bardzo mało, unikatowe,długo na nie patrzyłem,to dziwne odczucie.JN.

  ОтветитьУдалить
 2. Перевод с польского:
  Таких фотографий из Казахстана очень мало, уникальная, долго на нее смотрел, удмвительные чувства. Я. Н.

  Ответ:
  Удивительные лица и взгляды этих людей из далекого прошлого. Спасибо большое Агнешке и ее бабушке, что позволили нам это увидеть.

  Dziwne twarzy i wzory tych ludzi z dawnej przeszłości. Podziękowania dla Agnieszki i jej babci, że pozwolili nam to zobaczyć.

  ОтветитьУдалить
 3. Анонимный22 июня 2010 г., 00:26

  Patrząc na te fotografie, żywo przypominają się mi radzieckie filmy, którymi edukowano nas - wówczas dzieci, a i dorosłych także - jak to warto budować ustrój szczęśliwości - socjalizm! Pokazując ciężką dolę ludzi wzbudzano politowanie i próbowano w ten sposób osiągać zamierzony efekt propagandowy, czyli miłość do władzy robotników i chłopów!Muszę przyznać, że wtedy - przeszło 50 lat temu - pewne efekty osiągano! Nie było przecież żadnej alternatywy na poznanie drugiej strony "medalu"!Coś niecoś wówczas dowiadywałem się z okropnie zagłuszanych programów radia "WOLNA EUROPA",które w skrytości podsłuchiwał z odbiornika "Pionier" mój Ojciec; za co zresztą odsiedział kilkanaście dni w areszcie posądzany o działalność reakcyjną i posiadanie "radiostacji"! A ja z boku także podsłuchiwałem... Przepraszam za ten osobisty wątek, ale właśnie takie zdjęcia wywołują takie wspomnienia! Chwała Tym, którzy pieczołowicie przechowują takie dowody o tamtych czasach!

  ОтветитьУдалить
 4. Перевод с польского:
  Просматривая эти фотографии, живо припоминаются советские фильмы, которыми нас просвещали, будучи детьми, да и взрослых также, почему стоит строить счастливый строй - социализм! Показывая тяжелую судьбу людей возбуждало прискорбие и пробовалось таким образом достичь ожидаемого пропагандистского эффекта, или любви к власти рабочих и крестьян. Должен признать, что тогда - прошло 50 лет с тех времен - определенные эффекты достигались! Что-то где-то в то время узнавал из ужасно заглушаемых программ радио "Свободная Европа", которые скрываясь подслушивал с приемника "Пионер" мой Отец; за что, собственно говоря, отсидел несколько дней в аресте, осужденным за реакционную деятельность и хранения "радиостанции"! А я в сторонке тоже подслушивал... Извините за этот личный мотив, но именно такие фотографии вызывают такие воспоминания! Хвала Тем, кто заботливо хранит такие доводы о тех временах!

  Ответ:
  Добавить нечего, разве что сравнить те далекие времена, когда приемник называли радиостанцией с современной борьбой в Беларуси за свободу информационного пространства в Интернете. Происходит что-то похожее.
  Niema nic dodać, poza porównaniem tych czasów, kiedy odbiornik nazywano stacja radiowa, z nowoczesną walką o wolność na przestrzeńi informacji w Internecie na Białorusi. Jest coś podobnego.

  ОтветитьУдалить
 5. Здравствуйте! Недавно увидел этот пост (наткнулся поиском по своей фамилии в Интернете) и есть подозрения, что здесь речь идёт и о моих родственниках :)
  Меня зовут Станислав Мозгель, 1989 г.р. Родом я из Казахстана (г. Петропавловск). Моего отца звать Виталий (1960 г.р.). Его же отца звали Адамом. Адам Мозгель. Родом он из Гродненской области, Щучинского района, деревни Шейбаки. В 1958 году, после армии по комсомольской путевке из Гродно его поездом довезли до Барабинска (Новосибирская область) на электрификацию железных дорог западной сибири. В поезде он познакомился с будущей женой (моей бабушкой). От Барабинска практически пешком (во время работы на дороге) они дошли до Петропавловска, где и осели для продолжения рода, так сказать :)
  Отцом Адама был Ян Мозгель (получается мой прадед).
  А вот ещё что рассказывал когда-то мой отец:
  "Моя мама с отцом моим в Каревичи в кино ходили. Там жил родной брат моего деда Яна (Ивана, Яся). Звали его вроде как Иосиф. У него было толи два, толи три сына - Антон, Чесь (Чеслав?) и мать говорит, что на одного из своих двоюродных братьев отец говорил в шутку - Стаху дал маху (Стах = Стас). Третий брат деда уехал в Польшу в конце войны."

  ОтветитьУдалить
 6. Здравствуйте, Станислав! Очень рад знакомству, а еще больше будет рад Дарек. Он наверно не ожидал, что есть родственники аж в Казахстане. Я с ним свяжусь в ближайшее время. Я уже зашел в Ваш ЖЖ и связался с Вами по Твиттеру. Очень приятно, когда люди находятся.

  ОтветитьУдалить
 7. Witam Stanisław, bardzo się cieszę, ze odnalazla sie Rodzina aż w Kazachstanie. bardzo prosze o kontakt na mail darek@stanicki.com.pl pozdrawiam Darek

  ОтветитьУдалить
 8. Перевод с польского:
  Приветствую, Станислав, очень рад, что ношлись родственники аж в Казахстане. Очень прошу сконтактироваться по почте darek@stanicki.com.pl Желаю здоровья. Дарек.

  ОтветитьУдалить

Disqus for Заболоть - столица нашей Родины!

Непонятное слово искать можно здесь!

Пользовательского поиска