Кто не бывал в Заболоти, тот до сих пор заблуждаясь думает, что столица Беларуси - Минск. Хто не быў у Забалацi, той да гэтай пары памылкова думае, што сталiца Беларусi - Мiнск. Kto nie byl w Zabłociu, ten nadal błędnie myśli, że stolica Białorusi - Mińsk.

понедельник, 30 ноября 2009 г.

Наши земляки сейчас в Польше
Сегодня хочу представить здесь наших земляков, уехавших когда-то из Заболоти, которые живут сейчас в Польше. На верхней фотографии Пан Ян Носевич из Гданьска, который регулярно оставляет комментарии к постам и как видите сидит возле компьютера с открытой страничкой этого блога. А на нижней Пани Тереса Левандовска (Жуковска) со своим внуком, которая когда-то была соседкой предков автора блога, которая сейчас живет живет в Заверте в силезском воеводстве.

Dzisiej przedstawiam tu naszych rodaków, którzy wyjechali kiedyś z Zabłoci, którzy teraz obecnie w Połsce. Powyżej zdjęcia Pana Jana Nosewicza z Gdańska, który regularnie daje komentarze do postów i jak widać siedzi obok komputera z otwartą strona tego blogu. Poniżej Pani Teresa Lewandowska (Żukowska) ze swoim wnukiem, która niegdyś była sąsiadka przodków autora tego blogu, mieszka teraz w  Zawierciu w województwie śląskim. .


О Пане Яне писал раньше, а больше всего о нем можно узнать читая его комментарии, он очень любит нашу Заболоть и испытывает особые сентиментальности к месту, где родился и вырос. К сожалению, он не встретил на этом блога тех, кого знает и помнит из своих земляков, но будем верить, что еще кто-то отзовется. О Пане Тересе здесь рассказал ее сын Пан Мирек, о том, как происходило знакомство тоже был здесь рассказ, от Пана Мирка была получена и фотография Мамы, а в скором времени сможем получить и больше интересной информации.

O Panie Jaanie pisałem wcześniej, ale więcej o nim możemy dowiedzieć się czytając jego komentarze, on bardzo lubi naszą Zabołoć i ma swój sentyment do miejsca, gdzie urodził się i wychował się. Niestety, ale nie spotkał na tym blogu tych, którzych zna i pamięta ze swoich rodaków, ale wierzymy, że ktoś odezwie się. O Pani Teresie  powiedział jej syn Pan Mirek, jak się to było też opowiadano tutej, Paa Mirek przysłał i to zdjęcia Mamy, a wkrótce będziemy w stanie uzyskać więcej interesujących informacji.

Распространяя имеющуюся информацию мы получаем новую, для этого нужна раскрутка сайта в Интернет, без чего нельзя ликвидировать белых пятен. В наше время даже планирование беременности необходимо осуществлять с информационным подходом к знаниям. И даже гайки надо уметь профессионально выбирать и закручивать. И быть информированными про термодерево можно с помощью Интернета.

8 комментариев:

 1. Szkoda że nikt nie odzywa, a wydaje się że to tak nie dawno wyjechało z Zabłocia.JN.

  ОтветитьУдалить
 2. Перевод с польского:
  Жалко, что никто не отзывается, а кажется, что совсем недавно выехали из Заболоти. Я.Н.

  Ответ:
  Время бежит незаметно, может так же незаметно кто-то еще и откликнется. )))

  Czas mija nie zauważalnie, może także niezauważalnie ktoś i odezwie sie. )))

  ОтветитьУдалить
 3. Tak to jest, takie to już życie czym człowiek starszy tym czas szybciej płynie Panie Mieczysławie kochany.JN.

  ОтветитьУдалить
 4. Перевод с польского:
  Вот так-то, такая уж жизнь, чем человек старше, тем время быстрее плывет, Пан Мечислав любимый.Я.Н.

  Ответ:
  Опять своевременно перевести забыл. ))) Обидно, что понимание этого приходит тогда, когда время начинает ускорятся.

  Znówu zapomniałem o tłumaczeniu na czas. ))) Szkoda, że zrozumienie tego przychodzi, gdy czas zaczyna przyspieszać.

  ОтветитьУдалить
 5. Zdanie napisane odwrotnie.JN.2grud.12:33

  ОтветитьУдалить
 6. Перевод с польского:
  Предложение написано наоборот. ЯН.

  Ответ:
  Просто поясню, что предложение на польском языке, составленное Паном Яном, грамматически не верно. Ничего бывает, я и сам опусы оставляю подолгу в постах. )))
  Poprostu wyjaśniam, że tam zdanie, napisane przez Pana Jana w języku polskim nie jest gramatycznie poprawne. Nic się nie dzieje, ja też opusy pozostawiam tutuaj na długi czas. )))

  ОтветитьУдалить
 7. Nazywam się Alina Malej z d. Lemantowicz. Moja rodzina wywodzi się z Migdałów k.Zabłocia. Moi pradziadkopwie Adam i Ewa Lemantowicz kupili 30ha ziemi w Migdałach na początku ubiegłego stulecia i przyjechali z Pohorodna. Zamieszkali tam z trójką synów Andrzejem (mój dziadek), Broniławem i Ludwikiem. Córka Franciszka wyszła za mąż za Radziwona do Tołoczek. Mój ojciec Bronisław oraz jego dwaj bracia Wacław i Bolesław urodzili się w Migdałach. Ojciec w 1939 r. brał udział w wojnie. Jego młodszy brat Bolesław również. Po wojnie nie wrócili w rodzinne strony. Mój ojciec w 1938 r ożenił się z moją mamą Jadwigą Utowko z Bołbot. Przez 15 lat mieszkała ona w Migdałach ze swoją teściową Józefą Lemantowicz (z d. Zienowicz). Do swego mężą do Białegostoku przyjechała dopiero w 1954 r. Z rodzią utrzymujemy bardzo ścisłe kontakty. Z bratem którt obecnie mieszka w Grodnie. Rok temu byłam w Zabłociu ostatni raz.W Migdałach u cici jednej, drugiej, trzeciej.
  Mam wielką słabość do Zabłocia, do kościoła, gdzie moi rodzice byli chrzczeni, brali ślub. Gdzie na cmentarzu pochowani są moi pradziadowie i dziadkowie. Gdzie wciąż mieszka tylu Lemantowiczw. Pozdrawiam wszystkich. Alina Malej z d. Lemantowicz

  ОтветитьУдалить
 8. Перевод с польского:
  Меня зовут Алина Малей из семьи Лемантович. Моя семья происходит из Мигдалов возле Заболоти. Мои прадед и прабабушка Адам и Ева Лемантович купили 30 Га земли в Мигдалах в начале прошлого столетия и переехали из Погородно. Поселились там с тремя сыновьями Анджеем (мой дедушка), Брониславом и Людвиком. Дочь Франтишка вышла замуж за Радиона в Толочки. Мой отец Бронислав и его двое братьев Вацлав и Болеслав родились в Мигдалах. Отец в 1938 г. участвовал в войне. Его младший брат Болеслав также. После войны не вернулись в родимые места. Мой отец в 1939 г. женился на моей маме Ядвиге Утовка из Болбот. 15 лет она жила в Мигдалах со свекровью Юзефой Лемантович (из семьи Зенович). К своему мужу в Белосток приехала только в 1954 г. С родными поддерживаем очень тесные контакты. С братом, который сейчас живет в Гродно. Год назад последний раз была в Заболоти. В Мигдалах у тети одной, второй, третьей.
  Испытываю большую слабость к Заболоти, к костелу, где моих родителей крестили, где они венчались. Где на кладбище похоронены мои прадеды и деды. Где продолжают жить столько Лемантовичей. Передаю всем привет. Алина Малей из семьи Лемантович.

  Ответ:
  Спасибо больше, что отозвались. Спасибо за приветы, обязательно передам. Очень хочется связаться с Вами и узнать еще больше. Свяжитесь со мной через e-mail, отправив личное сообщение (конвертик), а еще меня легко найти в "Нашем классе" - http://nasza-klasa.pl/profile/9998435
  С наилучшими пожеланиями Мечислав.

  Dziękuję bardzo, ze Pani Alina odezwala się tutej. Dziękuje za pozdrowienia, napewno przekaże. Chciałbym skontaktować się i dowiedzieć się więcej. Skontaktować się ze mną przez e-mail, wysyłając prywatną wiadomość (kopercik), też łatwo znaleźć na "Naszej klasie" - http://nasza-klasa.pl/profile/9998435
  Pozdrawiam! Mieczysław.

  ОтветитьУдалить

Disqus for Заболоть - столица нашей Родины!

Непонятное слово искать можно здесь!

Пользовательского поиска