Кто не бывал в Заболоти, тот до сих пор заблуждаясь думает, что столица Беларуси - Минск. Хто не быў у Забалацi, той да гэтай пары памылкова думае, што сталiца Беларусi - Мiнск. Kto nie byl w Zabłociu, ten nadal błędnie myśli, że stolica Białorusi - Mińsk.

понедельник, 30 апреля 2012 г.

Наша Заболоть на "Naszej klasie"


Наша Заболоть Вороновского района Гродненской области (когда-то Лидского повета в разные горды Новогрудского и Виленского воеводств) уже присутствует в социальных сетях, где обычно людям проще общаться и знакомиться друг с другом, а также находить своих родственников и друзей. До настоящего момента это были социальные сети, где могли общаться русскоязычные читатели, но большое количество наших земляков находятся в Польше, поэтому своя страничка появилась в социальной сети "Наш класс" (Nasza klasa).

Nasza Zabłoć rejonu Woronowskieo obłasti Grodzieńskiej (kiedyś powiat Lidzki Nowogrudzkigo i Wileńskiego województw) jest już w portalach społecznościowych, gdzie ludzie są zwykle łatwiejsze do komunikowania, poznania jeden drugiego i odnalezienia swoich krewnych i przyjaciół. Do tej pory to były serwisy społecznościowe, gdzie mogli komunikować się czytelniki rosyjskojęzycznye, ale tak, jak duża liczba naszych rodaków są w Polsce, więc jest teraz swoją własną stronę na portalu społecznościowym "Nasza klasa".

В блоге был рассказ о социальных сетях, где есть наша Заболоть. Сейчас добавилась еще одна группа в "Нашем классе", которая называется "Kresowiacy". Точного перевода данного слова на русский язык нет. Слово "kresy" переводится как окраина, отсюда "kresowiacy" - это те, кто живет на окраине, в приграничьи. Так распорядилась история, что мы всегда находились и находимся в приграничном районе. Ниже расположен виджет данной группы, который также будет расположен на главной странице данного блога, на данный момент в левом сайдбаре, куда приглашаю присоединиться всех, кто знает польский язык, для кого Польша является исторической Родиной, а также тех, для кого Заболоть всегда в сердце, для кого она всегда будет малой Родиной, где жили предки, где осталось много родных и знакомых.

W blogu było opowieśc o portalach społecznościowych, gdzie jest nasza Zabłoć. Teraz została dodana kolejna grupa na "Naszej klasie", o nazywie "Kresowiacy". Dokładnego tłumaczenia tego słowa w języku rosyjskim nie ma. "Kresowiacy" - ci, którzy mieszkają na przedmieściach, w przygraniczu. Tak złożyło się historycznie, że my zawsze były i są w strefie przygranicznej. Poniżej znajduje się widget z tej grupy, który również jest umieszczony na stronie głównej tego blogu, w tym momencie w lewym panelu, zapraszam wszystkich do przyłączenia się, kto zna język polski, dla których Polska jest historyczną Ojczyzną, a także tych, których serce jest zawsze w Zabłociu, dla których Zabłoć i okolice zawsze będzie małą Ojczyzną, gdzie żyli przodkowie, gdzie jest wielu krewnych i przyjaciół.


Что для Польши, да и не только для нее, дали люди с окраин? Это огромный пласт истории, и культуры. Можно сказать, что не было бы Польши без таких выходцев с окраины, как Адам Мицкевич, Чеслав Неман, с именами которых связаны близлежащие места от нашей Заболоти. О Чеславе Немане, который родился и взрослел в Старых Василишках (ныне Щучинский район Гродненской области) не раз говорилось в этом блоге, да и еще не раз будет рассказано. Очень надеюсь, что в группе появятся интересные люди с интересными темами о дорогих для всех нас местах.

Co dla Polski i nie tylko dla niej dał ludzi z kresów? To jest ogromny zbiornik historii i kultury. Można powiedzieć, że nie będzie Polski bez takich ludzi z kresów, jak Adam Mickiewicz, Czesław Nemen, których imiona są związane z miejscowościami w pobliżu naszego Zabłocia. O Czesławie Nemenie, który urodził się i dorastał w Starych Wasiliszkach (obecnie Szczuczyński rejon, Grodzieńskiej oblasti), było opowiadane więcej niż jeden raz na tym blogu, i jeszcze nie raz  będzie omówione. Mam nadzieję, że w grupie pojawiają się ciekawych ludzi z ciekawymi tematami o drogich miejscach dla nas wszystkich.

2 комментария:

  1. Процветания группе Заболоти в социальных сетях.

    ОтветитьУдалить
  2. Спасибо! И самой Заболоти процветание будет не лишним! )))

    ОтветитьУдалить

Disqus for Заболоть - столица нашей Родины!

Непонятное слово искать можно здесь!

Пользовательского поиска