Кто не бывал в Заболоти, тот до сих пор заблуждаясь думает, что столица Беларуси - Минск. Хто не быў у Забалацi, той да гэтай пары памылкова думае, што сталiца Беларусi - Мiнск. Kto nie byl w Zabłociu, ten nadal błędnie myśli, że stolica Białorusi - Mińsk.

вторник, 14 апреля 2009 г.

Яшчэ адзін рэсурс аб Воранаўшчыне! Еще один ресурс о Вороновщине!


Вельмі прыемную маю навіну аб тым, што знайшой яшчэ адзін рэсурс аб нашай Воранаўшчыне і хачу падзяліцца гэтай знаходкай са сваімі чытачамі. На гэты раз сайт прысвечаны Начы. Той славутай Начы, з якой паходзяць Нарбуты і Шукевічы, у якой мноства навукоўцаў праводзіла даследаванні па археалогіі и не толькі. Нача знаходзіцца непадалеку ад Забалаці. Раней туды была дарога праз лес, цяпер прасцей усяго ехаць праз Радунь (будзе звыш 30 км).

Сайт гэты паявіўся у лютым бягучага года. Вядзецца ў асноўным на беларускай мове. На сайце амаль німа рэкламы. Такі рэсурс абавязкова трэба прадзвігаць. Ён разказвае аб маленькім кутку нашай краіны, які заслугоўвае, каб аб ім дазналіся ў цэлым свеце. Апроч таго што Нача знаходзіцца недалека ад нашай Забалаці, у нас ёсць многа агульнай гісторыі і супрацуючы разам прасцей будзе яе даведацца. У Начы працуюць і працавалі многія людзі з Забалаці і наадварот. Напрыклад, ксендз Ян Пецюн, аб якім нядаўна на сайце быў пост, служыў у Забалаці і Начы, а цяперашні ксендз з Начы, у сваю чаргу скончыў Забалацкую сярэднюю школу. Хачу таксама сказаць, што адміністратар сайта Антон Янкоўскі таксама мае прамое дачыненне да Забалаці, ад нас яго бацька і ў нас жывуць яго дзед з бабуляй - людзі, якія заслугоўваюць увагу на старонках нашых рэсурсаў.

Запрашаю падтрымаць добрае пачынанне, наведваючы гэтую старонку аб Начы. А тым каму цікава даведацца як запрацаваць на блогу рэкамедую наведаць ссылку.

Есть очень приятная новость о том, что нашелся еще один ресурс о нашей Вороновщине, поэтому хочу поделится этой находкой со своими читателями. На сей рас - сайт посвященный Наче. Той самой славной Наче, откуда происходят Нарбуты и Шукевичи, где множество ученых проводили исследования по археологии и не только. Нача находится неподалеку от Заболоти. Раньше туда можно было добраться через лес, теперь проще всего доехать через Радунь (будет свыше 30 км).

Сайт этот появился в феврале текущего года. Ведется в основном на белорусском языке. На сайте почти нет рекламы. Такой ресурс обязательно надо продвигать. Он рассказывает о маленьком уголке нашей страны, который заслуживает, чтобы его узнали в целом мире. Кроме того что Нача находится недалеко от нашей Заболоти, у нас есть много общей истории и сотрудничая вместе проще будет е узнать. В Наче работали и работают много людей из Заболоти и наоборот. Например, ксендз Ян Петюн, о котором недавно был пост на сайте, раньше служил в Заболоти и Наче, а теперешний ксендз в Наче, в свое время закончил Заболотскую среднюю школу. Хочу также сказать, что администратор сайта Антон Янковский имеет тоже прямое отношение к Заболоти, от нас его отец, и у нас живут его дедушка с бабушкой - люди, которые заслуживают вниманіи на страницах наших ресурсов.

Приглашаю поддержать доброе начало, наведывая эту страничку о Наче. А кому интересно узнать, как заработать на блоге рекомендую зайти по ссылке.

2 комментария:

  1. дзякуй, што напісалі пра нас. думаю, мы будзем сябраваць, тым больш, што Забалаць асабіста для мяне як родная старонка. тут жывуць мае бабуля і дзядуля. яшчэ раз Дзякуй.
    Антось, адміністратар сайта Начы.

    ОтветитьУдалить
  2. Прывітанне Начы і коледжу мастацтваў у Гродна!

    ОтветитьУдалить

Disqus for Заболоть - столица нашей Родины!

Непонятное слово искать можно здесь!

Пользовательского поиска